Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Wyważanie dynamiczne Wyważarka VibroDAQ portable

VibroDAQ portable to innowacyjna wyważarka przeznaczona do wyważania elementów wirujących w łożyskach własnych oraz na specjalizowanych stanowiskach oraz diagnostyki i pomiaru drgań. Dzięki zastosowaniu dotykowego wyświetlacza LCD, oraz wbudowanego Ÿródła zasilania, uzyskano dużą ergonomię pracy z urządzeniem. Wyważarka VibroDAQ portable posiada zarówno możliwość pracy samodzielnej jak i z komputerem PC. Przyrząd pozwala na wyważanie jedno i dwupłaszczyznowych detali, dodatkowo posiada specjalizowane algorytmy wyważania dla ściernic szlifierskich oraz innych typów detali (przydatne np. podczas wyważania wentylatorów, wyważania śmigieł samolotów, czy też łopat wirników helikopterów w przemyśle lotniczym).
Pomiary wyważania mogą być sprawdzone pod katem zgodności z normą ISO1940.
Wyważarka posiada unikalną funkcjonalność pozwalająca na ręczną edycję danych pomiarowych, co daje możliwość indywidualnego podejścia do skomplikowanych przypadków wyważania elementów wirujących.
System wyposażono w dwa interfejsy pozwalające na podłączenie do komputera PC: USB 2.0 (high speed, full speed), oraz RS232.Cechy wyważarki VibroDAQ portable

 • Praca w trybie samodzielnym, bez konieczności podłączania komputera.
 • Wbudowany dotykowy wyświetlacz graficzny LCD.
 • Dynamiczne wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe wirników sztywnych.
 • Wyważanie na stanowisku lub w łożyskach własnych (miejscu zainstalowania wirnika).
 • Określanie stanu technicznego maszyny poprzez pomiary pasmowe drgań.
 • Innowacyjne, całkowicie cyfrowe metody pomiarów pozwalające na eliminację niepożądanych zakłóceń.
 • Rozdzielczość torów analogowych 16 bitów.
 • Dwa niezależne tory pomiarowe sygnału drgań.
 • Praca z czujnikami drgań z możliwością jednoczesnego pomiaru temperatury w miejscu przyłożenia.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe pozwalające na pracę z różnymi typami czujników drgań.
 • Pomiar obrotów przy pomocy czujnika laserowego.
 • Rozbudowane algorytmy wyważania tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce.
 • Zakres mierzonych częstotliwości obrotowych 0,1Hz - 10kHz.
 • Zakres częstotliwości próbkowania 10Hz do 200kHz.
 • Regulowany bufor danych pomiarowych: max. 32kB.
 • Rozbudowana analiza FFT spróbkowanych sygnałów.
 • Sprawdzenie zgodności wyważania z normą ISO1940.
 • Wbudowana pamięć wewnętrzna FLASH umożliwiająca zapamiętanie poszczególnych sesji pomiarowych oraz ustawień przyrządu dla każdej z nich.
 • Automatyczny konfigurator sesji pomiarowych.
 • Możliwość zapamiętania danych z 8 sesji pomiarowych.
 • Rejestracja daty oraz czasu pomiarów.
 • Możliwość edycji pomiarów w sesjach pozwalająca na ręczne sterowanie algorytmami wyważania.
 • Synchroniczne i asynchroniczne pomiary drgań.
 • Wektorowy rozkład masy korekcyjnej na składowe.
 • Interfejs USB 2.0 (High speed, Full speed) pozwalający na bardzo szybki transfer danych do komputera PC.
 • Interfejs RS-232 do pracy stanowiskowej lub zautomatyzowanej.
 • Diody: STATUS informująca o stanie pracy urządzenia, ERROR informująca o prawidłowości wykonywanego pomiaru.
 • Zasilanie z wbudowanych akumulatorów pozwalające na ponad `12h pracę, opcjonalne zasilanie zewnętrzne 12V, możliwość doładowanie przez USB.
 • Stany oszczędzania energii akumulatorów,
 • Ergonomiczny, wielojęzyczny interfejs użytkownika.
 • Oprogramowanie na komputer PC.
 • Estetyczna i ergonomicznie zaprojektowana trwała metalowa obudowa z gumową osłoną.
 • Aluminiowa walizka na przyrząd i akcesoria.Charakterystyka ogólna

Wyważarka VibroDAQ portable to nowoczesne i bardzo skuteczne narzędzie diagnostyczne, przeznaczone do wyważania w jednej lub w dwóch płaszczyznach dowolnych detali wirujących, zarówno w łożyskach własnych jak i na stanowiskach pomiarowych, a także do pomiarów i analizy drgań. Zasadniczą cechą wyważarki jest jej pełna mobilność. Jest to urządzenie przenośne, wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD oraz wbudowane akumulatory. Niewielkie wymiary sprawiają, że VibroDAQ portable sprawdza się szczególnie dobrze podczas prac serwisowych, na obiektach, na których istnieje konieczność przemieszczania się wraz z przyrządem, lub wykonywane są np. prace na wysokościach. Zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie nowoczesnych urządzeń pomiarowych wyważarka VibroDAQ portable może również współpracować z komputerem. Komunikacja pomiędzy VibroDAQ portable, a PC odbywa się poprzez interfejs USB.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Wyważarka VibroDAQ portable - wyważanie dwupłaszczyznowe z rozkładem wektora głównego na składowe.

W przypadku pracy samodzielnej oprogramowanie wbudowane w przyrząd zapewnia pełną niezależność wyważarki VibroDAQ portable. W tym przypadku przyrząd pracuje pod kontrolą własnego, autorskiego systemu operacyjnego, a użytkownik ma do dyspozycji kompletny wachlarz funkcji realizowanych przez przyrząd czyli: wyważanie jednopłaszczyznowe, wyważanie dwupłaszczyznowe, wyważanie tarcz ściernych wyposażonych w głowicę wyważającą (jedno i dwupłaszczyznowe), wyważanie wentylatorów z możliwością wektorowego rozkładu masy korekcyjnej na składowe (jedno i dwupłaszczyznowe), a także analizę drgań FFT zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym.
Niezwykle pomocną funkcją jest możliwość obserwacji widma drgań czyli ich amplitudy w funkcji częstotliwości. Umiejętne wykorzystanie tej funkcji pozwala na wyważenie detalu w przypadku gdy wibracje generowane przez diagnozowany element obrotowy są zakłócane przez drgania innych elementów pracujących na podobnej częstotliwości. Wyważarka VibroDAQ portable pozwala również na obserwację amplitudy drgań w funkcji czasu.
W przypadku pracy samodzielnej interfejsem służącym do komunikacji z użytkownikiem jest wyświetlacz LCD, a szczegółowe dane pomiarowe uzyskane podczas kolejnych cykli wyważania lub pomiarów drgań rejestrowane są w pamięci wewnętrznej urządzenia.
W przypadku pracy z komputerem sterowanie wyważarką odbywa się poprzez dedykowaną aplikację pracującą pod kontrolą Windows. Jak już wspomniano komunikacja z komputerem odbywa się poprzez interfejs USB. Oprogramowanie zainstalowane na PC pozwala zarówno na wyważanie detali, pomiary i analizę drgań, jak i na analizę danych, które zostały zarejestrowane przez przyrząd podczas pracy

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Wyważarka VibroDAQ portable - wyważanie dwupłaszczyznowe (widok LCD)

samodzielnej. Korzystanie z VibroDAQ portable w trybie z komputerem może okazać się wygodne np. w przypadku pracy stacjonarnej, kiedy wyważanie realizowane jest w jednym miejscu np. na dedykowanym stanowisku pomiarowym. W takiej sytuacji interfejsem służącym do komunikacji z użytkownikiem jest ekran monitora, który ze względu na rozmiary i czytelność wpływa pozytywnie na komfort pracy. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku konieczności szczegółowej analizy danych przechowywanych w pamięci urządzenia np. analiza FFT zarejestrowanych danych.Wyważanie na stanowisku i bezpośrednio na maszynie

Wyważarka VibroDAQ portable przeznaczona jest do wyważania dynamicznego elementów wirujących zarówno w łożyskach własnych (w miejscu ich normalnej pracy), jak również na specjalizowanych stanowiskach pomiarowych. W obu przypadkach detale mogą być wyważane zarówno w jednej jak i dwóch płaszczyznach korekcji. W przypadku wyważania w łożyskach własnych przygotowanie systemu do wyważania, sprowadza się do odpowiedniego umocowania czujnika drgań (jednego lub dwóch) do korpusu maszyny oraz skierowaniu promienia lasera na obracający się detal. Montaż czujników drgań w najprostszym przypadku sprowadza się to przytwierdzenia ich do maszyny przy pomocy magnetycznej stopki będącej na standardowym wyposażeniu urządzenia. Metoda wyważania w łożyskach własnych stosowana jest najczęściej w przypadku prac serwisowych lub remontowych na istniejących obiektach, ale może być również przeprowadzona podczas montażu nowego obiektu, np. wentylatora. W takim przypadku wyważanie w łożyskach własnych jest celowe ze względu na możliwość korekcji niewyważenia wynikającą z nieosiowości montażu wirnika wentylatora na osi wału lub na osi wirnika silnika. Wyważanie w łożyskach własnych jest również powszechnie stosowane w przypadku tarcz ściernych na precyzyjnych maszynach szlifierskich.

Wyważanie wirników w specjalizowanym stanowisku (wyważarce) stosowane jest najczęściej na etapie produkcji wirników, kiedy kontroli poddawana jest duża seria jednakowych elementów. W takim przypadku można znacznie uprościć i przyspieszyć proces wyważania, oraz wtedy, gdy dostęp do wirnika jest utrudniony lub niemożliwy. Tą metodą można również przeprowadzać wstępne, niskoobrotowe wyważanie wirnika, np. po przeprowadzeniu prac remontowych, kiedy istnieje obawa pojawienia się silnego niewyważenia mogącego zniszczyć urządzenie po wprowadzeniu wirnika w obroty znamionowe.
W przypadku VibroDAQ portable przygotowanie systemu do wyważania na stanowisku pomiarowym jest bardzo proste i sprowadza się do przytwierdzenia czujników drgań do podpór na których spoczywa wyważany detal i skierowaniu promienia lasera na wyważany detal.

Wyważarka VibroDAQ portable może być zabudowana zarówno na nowych stanowiskach do wyważania jak również na stanowiskach na których dotychczasowy system pomiarowy uległ uszkodzeniu lub wymaga wymiany.Wyważanie tarcz szlifierskich

Jedną z funkcji specjalnych w które wyposażona została wyważarka VibroDAQ portable jest jedno i dwu płaszczyznowe wyważania tarcz ściernych bezpośrednio na maszynie szlifierskiej przy wykorzystaniu różnego typu głowic wyważających. W urządzeniu zastosowano innowacyjne opatentowane algorytmy pozwalające na bardzo precyzyjne i szybkie obliczenie rozkładu ciężarków głowicy. Funkcjonalność ta pozwala na bardzo szybkie i skuteczne wyważenie ściernic, które w trakcie pracy generują wibracje na skutek ich niewyważenia lub ze względu na niewyważenie technologiczne, które może powstać na etapie montażu tarczy na obrabiarce.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Rozkład ciężarków na głowicy wyważającej.

Wyważarka VibroDAQ portable pozwala na obsługę głowic wyważających służących do kompensacji niewyważenia ściernicy, zawierających dwie, trzy lub cztery masy kompensujące, tzw. "kamienie". Ciężarki te, mogą być przemieszczane o dowolny kąt na obwodzie ściernicy i poprzez swoje ułożenie pozwalają na eliminację niewyważenie tarczy szlifierskiej.

Urządzenie po wykonaniu dwóch pomiarów wyświetla pozycje kątowe mas korekcyjnych podając tym samym konkretne kąty na których należy umieścić ruchome ciężarki głowicy wyważającej. W analogiczny sposób odbywa się to w trybie pracy z komputerem, z tym, że w tym przypadku wynik prezentowany jest w postaci zarówno tekstowej jak i graficznej.

Mechanizm ciężarków kompensacyjnych może być również zastosowany dla wirników dwupłaszczyznowych innych niż tarcze szlifierskie, co pozwala na znacznie szersze możliwości jego wykorzystania w praktyce.Rozkład masy korekcyjnej na składowe

Charakter, kształt i budowa wyważanego detalu może nieść pewne ograniczenia utrudniające skorygowanie jego niewyważenia polegające na fizycznym braku możliwości skompensowania masy detalu w określonym, wskazanym przez wyważarkę położeniu kątowym. Dzieje się tak w przypadku wirników o niejednorodnej budowie takich jak np. wentylatory czy niektóre typy wirników silników elektrycznych. Typowym przykładem jest zwykły wentylator, czy śmigło wyposażone w łopaty rozmieszczone co pewien określony kąt.

Wyważarka VibroDAQ portable wyposażona jest w funkcję pozwalającą na wektorowy rozkład masy korekcyjnej na dwie składowe. Wynik wyważania wskazuje w tym wypadku dwa punkty w których należy skompensować masę, tym samym masa korekcyjna aplikowana jest na dwóch sąsiednich elementach (np. łopatach wirnika) znajdujących się najbliżej obliczonego wyniku. Tym samym wyważanie śmigieł, łopat wirników helikoptera, wentylatorów, czy też innych detali o podobnej konstrukcji jest znacznie

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Rozkład masy korekcyjnej na składowe.

ułatwione.

Ilość elementów wirnika (np. łopat) jest definiowana przez użytkownika przed rozpoczęciem wyważania. Tak jak przy klasycznym sposobie prezentacji wyniku wyważania można określić sposób aplikacji masy korekcyjnej: odjęcie masy w okolicach "miejsca ciężkiego" lub dodanie masy w okolicach "miejsca lekkiego" wskazanych przez wektory składowe.

Wyważarka VibroDAQ portable dokonuje rozkładu masy kompensacyjnej na dwie składowe również dla wirników dwu płaszczyznowych.Historia pomiarów

Wyważarka VibroDAQ portable wyposażona jest w pamięć wewnętrzną służącą do gromadzenia danych pomiarowych. Na dane te składają się wartości zmierzonych drgań dla poszczególnych płaszczyzn, kąta niewyważenia (w przypadku pomiarów synchronicznych), a także przyjętej przez użytkownika konfiguracji (ustawień) przyrządu.
Dzięki archiwizacji możliwe jest odtworzenie pomiarów wykonanych na kolejnych etapach procesu wyważania danego detalu. Sesja z danymi z może być w dowolnym momencie wczytana z pamięci celem np. analizy. W przypadku wystąpienia błędów na którymś z etapów wyważania określonego obiektu, możliwe jest wczytanie sesji i dokończenie wyważania bez konieczności przeprowadzenie wszystkich pomiarów od nowa. Dane zgromadzone w pamięci wyważarki mogą być zaimportowane na komputer i wykorzystane do dalszej obróbki w trybie stacjonarnym.
W trybie Full Format Data, możliwe jest zachowanie kompletu danych uzyskanych w trakcie pomiarów. Dzięki temu możliwe jest póŸniejsze odtworzenie i analiza charakterystyki FFT zbadanego obiektu.`Ręczna edycja danych pomiarowych

VibroDAQ portable wyposażony jest w unikalną funkcję pozwalającą użytkownikowi na samodzielne dokonanie korekcji zmierzonych wartości drgań oraz kąta niewyważenia, które mają stanowić podstawę do obliczeń "ciężkiego" lub "lekkiego" miejsca wirnika dla algorytmu wyważania. Funkcja ta pozwala na wybór z historii pomiarów, najbardziej prawdopodobnych z punktu widzenia użytkownika wartości drgań i kąta lub też całkowicie ręczne wprowadzenie danych, które zostaną ostatecznie przyjęte za podstawę

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Historia pomiarów - ręczna edycja danych pomiarowych.

obliczeń. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna na obiektach trudnych do wyważenia np. ze względu na występujące na nich zjawiska różnorodnych zakłóceń np.rezonansów,dudnień które sprawiają, że pomiar wartości i kąta drgań jest obarczony błędem, np. w związku z ich ciągłymi wahaniami.

Wykorzystanie omawianej funkcjonalności wymaga pewnego doświadczenia i wyczucia od obsługującego personelu, ale w pewnych sytuacjach może stanowić jedyną możliwość wyważenie danego obiektu wirującego.Skład systemu

 • Wyważarka VibroDAQ portable.
 • Laserowy czujnik obrotów.
 • Przewód połączeniowy do czujnika obrotów.
 • Przewody do czujników wibracji.
 • Stopki magnetyczne do czujników drgań.
 • Przewód USB
 • Uchwyt czujnika laserowego.
 • Statyw do czujnika laserowego.
 • Płyta CD z oprogramowaniem.
 • Walizka na wyważarkę i akcesoria.Aktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl