Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Oscyloskopy, analizatory stanów ScopeLogicDAQ

ScopeLogicDAQ jest kompleksowym system pomiarowym służącym do akwizycji danych. Urządzenie to zawiera dwukanałowy oscyloskop cyfrowy oraz analizator stanów logicznych, który komunikuje się z komputerem PC za pomocą interfejsu USB 2.0. Maksymalna częstotliwość próbkowania w przypadku sygnałów cyfrowych dochodzi do 400MHz, natomiast dla sygnałów analogowych stanowi 200MHz na kanał.
ScopeLogicDAQ wyposażony jest również w moduł Pattern generatora pozwalający na definiowanie i genrowanie dowolnej sekwencji sygnałów cyfrowych i jednoczesną ich rejestrację. System posiada również opcjonalną funkcję 'Loggera', która zezwala na zapis rejestrowanych sygnałów z częstotliwością próbkowania dochodzącą nawet do 5MHz.
Oprogramowanie pomiarowe DAQ2 które współpracuje z urządzeniem może pracować pod Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8.
ScopeLogicDAQ został wykonany w mocnej, stalowej, estetycznej oraz ergonomicznie zaprojektowanej obudowie.Podstawowe cechy

Charakterystyka kanałów analogowych:

 • 2 kanały analogowe
 • Maksymalna częstotliwość próbkowania 200MHz na kanał
 • Pasmo analogowe toru wejściowego 100MHz
 • Zakres napięciowy toru analogowego: +/-20V (sonda 1:1)
 • Rozdzielczość przetwornika ADC - 8 bitów


Charakterystyka kanałów cyfrowych:

 • 16 kanałów cyfrowych
 • Maksymalna częstotliwość próbkowania 400MHz
 • Pasmo analogowe toru wejściowego 100MHz
 • Funkcja rejestratora z zapisem dysk twardy komputera (ang. ’Logger’) pozwalająca na ciągły zapis z częstotliwością próbkowania dochodzącą do ok. 5MHz
 • Funkcja generatora sygnałów cyfrowych (ang. Pattern Generator) pozwalająca na generowanie dowolnych przebiegów cyfrowych zdefiniowanych przez użytkownika z unikalną funkcją rejestracji generowanych oraz mierzonych sygnałów w czasie rzeczywistym
 • Wbudowany generator sygnału prostokątnego o regulowanej częstotliwości i amplitudzie na oddzielnym wyjściu AUX
 • Zakres napięć wejściowych: -25V/Imax=100mA, +25V/Imax=100mA
 • Regulowany próg jedynki logicznej kompatybilny z różnymi standardami cyfrowymi (TTL, LVTTL, LVCMOS, i inne)Nawigator okien pomiarowych

Oprogramowanie DAQ2 posiada okno nawigatora służące do uruchamiania okien pomiarowych różnych przyrządów rodziny DAQ2. Dzięki specjalizowanemu oknu nawigatora użytkownik może dokonywać pomiarów za pomocą kilku urządzeń DAQ2 jednocześnie lub uruchomić jedno urządzenie w kilku trybach pomiarowych na raz, z różnymi konfiguracjami ustawień.
Poszczególne konfiguracje ustawień mogą być zapisane w oddzielnych plikach na dysku, przez co póŸniej można je łatwo przywrócić i ponownie uruchomić urządzenie w zapisanej wcześniej konfiguracji. W oknie nawigatora, poprzez selektor wyboru urządzeń, można uruchomić okno pomiarowe w jednym z dostępnych dla niego trybów. Selektor wyboru urządzeń pokazuje jednocześnie wszystkie urządzenia rodziny DAQ2, które są podłączone w danym momencie do komputera, wraz z dostępnymi dla nich opcjami oraz wielkością pamięci RAM będącą w każdym z nich. Dodatkowo w omawianym oknie zaimplementowana jest konsola informacyjna rejestrująca wszystkie akcje, które były wykonywane między podłączonymi urządzeniami.Okno pomiaru sygnałów

Oprogramowane DAQ2 posiada zespolone okno służące do jednoczesnej obserwacji sygnałów analogowych i cyfrowych. Bardzo ergonomiczny zestaw kursorów pomiarowych pozwala na elastyczne wykonywanie pomiarów na osi poziomej i pionowej.
Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania różnego rodzaju powiększeń (ang. Zoom) rejestrowanego sygnału oraz szybki dostęp do analogowego triggera poziomu, zarówno dla kanału 'A' jak 'B' jednocześnie.
W oknie zespolonym możliwa jest synchroniczna obserwacja rejestrowanych przebiegów oraz zależności sygnałowych między nimi. Wyświetlany jest tutaj również sygnał pochodzący z modułu Loggera, można tu także obserwować sygnał rejestrowany przez moduł Pattern generatora.Okno pomiaru FFT

W oprogramowaniu DAQ2, użytkownik może bardzo łatwo przełączyć się na okno FFT mierzonego sygnału.
W oknie FFT służy do obserwacji wykresów FFT dla dwóch analogowych torów wejściowych. Dodatkowo można dokonywać pomiarów z zastosowaniem różnych okien czasowych takich jak:
’recatangle’, ’triangle’, ’flat top’, ’hamming’, ’blackman’, ’gaussian’, ’hamming’, ’hanning’, ’harris’
W oknie FFT istnieje możliwość wykonywania pomiarów pasmowych między dowolnie ustawioną parą kursorów na wykresie. W przypadku tego rodzaju pomiarów użytkownik może określić wartość skuteczną sygnału w interesującym go paśmie.Warunki wyzwalania

Dostępne są następujące tryby pracy urządzenia ScopeLogicDAQ:

 • Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
 • Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wystąpieniu wyzwolenia
 • Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wystąpieniu wyzwolenia
 • External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewnętrznego sygnału zegarowego podanego na wejście 'AUX'


System wyzwalania urządzenia jest systemem 2 poziomowym. Każdy z poziomów wyzwalania posiada możliwość ustawienia niezależnych od siebie warunków wyzwolenia.
Dodatkowo istnieje możliwość opóŸnienia wyzwalania (ang. 'Capture Delay') po pojawieniu się określonego wyzwolenia poprzez zadanie odstępu czasowego liczonego od momentu pojawienia się zadanego warunku wyzwolenia.

Dostępne możliwości ustawienia wyzwolenia między poziomami '1' i '2':

 • Level1 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1'
 • Level2 - wzywolenie wg. ustawienia na poziomie '2'
 • Level1 or Level2 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1' lub '2'
 • Level1 then Level2 - wyzwolenie wg. zadanej kolejności poziom '1' potem poziom '2'. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia odstępu czasowego między poziomami '1' i '2'.


Dostępne sposoby wywalania w ramach poszczególnych poziomów:

 • Edge - wyzwolenie po detekcji zbocza: narastającego, opadającego, dowolnego. Możliwe jest również wyzwolenie po zarejestrowaniu określonej ilości zboczy na dowolnym z kanałów (ang. Edge Skip)
 • Pattern - wyzwolenie po zarejestrowaniu określonej sekwencji stanu sygnałów (1, 0) z możliwością ustalenia jej długości.
 • Edge AND Pattern - wyzwolenie przy zgodności iloczynu warunków
 • Edge OR Pattern - wyzwolenie przy zgodności sumy warunków
 • Analog level 'A' - wyzwolenie zboczem z toru analogowego na kanale 'A'
 • Analog level 'B' - wyzwolenie zboczem z toru analogowego na kanale 'B'
 • External - wyzwolenie zboczem na dodatkowym we/wy (AUX).
 • Force - wyzwolenie 'ręczne', wymuszone przez użytkownika w dowolnej chwili czasowej


W ramach normalnej pracy użytkownik ma do dyspozycji suwak Pre/post trigger mieszczący się na zakładce Options, dzielący pamięć przeznaczoną do rejestracji mierzonego sygnału na dwie części.
Część Pre trigger przeznaczona jest na rejestrację sygnału przed pojawieniem się określonego warunku wyzwolenia, natomiast część Post trigger służy do rejestracji sygnału po pojawieniu się zdefiniowanego warunku wyzwolenia.’Pattern generator’, generator sygnałów cyfrowych

16 kanałów urządzenia ScopeLogicDAQ może być zarówno liniami wejściowym analizatora jak również liniami wyjściowymi generatora sygnałów cyfrowych. 'Pattern Generator' zaimplementowany w systemie ScopeLogicDAQ jest unikalnym rozwiązaniem sprzętowym, który pozwala na generację sygnałów cyfrowych z jednoczesnym ich zapisem w czasie rzeczywistym do pamięci analizatora. Taka implementacja daje użytkownikowi możliwość analizy w czasie rzeczywistym zarówno sygnałów generowanych jak i sygnałów odbieranych przez urządzenie. Użytkownik posiada również możliwość wyzwolenia się z dowolnej z linii na których zdefiniowany jest 'Pattern Generator' dodatkowo istnieje możliwość wywalania się od dowolnej kombinacji sygnałów 'Pattern Generatora' lub z dowolnej linii analizatora. Dostępne poziomy wyjściowe jedynki logicznej dla modułu 'Pattern Generator' to: 3.3V, 2.5V.

'Pattern Generator' pracuje w następujących konfiguracjach:

 • 16 bitowa pozwala na generowanie dowolnych sekwencji sygnałów na 16 liniach analizatora
 • 8 bitowa pozwala na generowanie dowolnych sekwencji sygnałów na 8 liniach analizatora (16:9), pozostałe 8 linii (8:1) może być wykorzystywane do rejestracji sygnałów cyfrowych


'Pattern Generator' posiada następujące tryby pracy:

 • Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
 • Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wystąpieniu wyzwolenia
 • Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wystąpieniu wyzwolenia
 • External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewnętrznego sygnału zegarowego podanego na wejście 'AUX'Zapis danych do pliku

Zapis danych reprezentujących mierzone sygnały elektryczne może być realizowany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest rejestracja danych bezpośrednio na dysku komputera w trybie ciągłym, za pomocą funkcji Logger. Inną metodą jest zapis danych zarejestrowanych przez przyrząd i przechowywanych w pamięci wewnętrznej urządzenia ScopeLogicDAQ. W tym przypadku zgromadzone w buforze dane mogą być zapisane na dysku twardym komputera w następujących formatach:
*.dad, *.csv, *.txt, *.jpg, *.png

Dane zapisane w plikach *.txt oraz *.csv mogą być w prosty sposób zaimportowane i poddane dalszej analizie w programach zewnętrznych takich jak LABWieV, czy innych aplikacjach w zależności od potrzeb użytkownika.Rejestrator sygnałów cyfrowych - ’Logger’

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań zaimplementowanych w układach FPGA, ScopeLogicDAQ pozwala na ciągły zapis stanu 32 kanałów na dysk komputera z częstotliwością próbkowania dochodzącą nawet do 5MHz. Jest to zależne od wielkości pamięci wewnątrz analizatora, jak również od możliwości komputera pc, do którego podłączony jest przyrząd. Rejestracja może zostać zakończona automatycznie po określonym czasie, w momencie wystąpienia błędu lub określonej zajętości pamięci dyskowej komputera.
Szybkość transferu danych do komputera oraz czas ich zapisu na dysk twardy jest zależna od parametrów komputera oraz systemu operacyjnego. Podczas rejestracji użytkownik może ustawić parametry oświeżania ekranu z widokiem sygnału. Dodatkowo czas pomiaru oraz bieżący rozmiar pliku logerr'a jest wyświetlany na bieżąco.

Po zakończeniu procesu logowania można wyświetlić zarejestowany plik z próbkami sygnału w celu jego dokładnej analizy. Rejestracja może odbywać w dowolnym z dostępnych trybów pracy urządzenia.Cyfrowe wejście / wyjście ’AUX’

ScopeLogicDAQ posiada konfigurowalne wyprowadzenie 'AUX', mogące stanowić wejście lub wyjście, zależenie od ustawionej przez użytkownika konfiguracji. W trybie wyjściowym wyprowadzenia 'AUX' mogą stanowić:

 • Generator output - wyjście generatora sygnału prostokatnego o regulowanej częstotliwośći i amplitudzie (3.3V lub 2.5V)
 • Trigger output - wyjście sygnału wewnętrznego triggera
 • Buffer full, post trigger - wyjście wystawiające sygnał, który informuje o zapisaniu pamięci przez rejestrowany sygnał


W trybie wejściowym wyprowadzenia 'AUX' realizują:

 • Trigger input - wejście zewnętrznego wyzwolenia, ustawiane zarówno od narastającego jak i opadającego zbocza sygnału
 • External generator clock - wejście sygnału zewnętrznego zegara próbkującego, w takt którego mają być zapamiętywane rejestrowane sygnały


Wejście/wyjście 'AUX' stanowi wygodne rozwiązanie w przypadku gdy w układzie pomiarowym musimy szybko wytworzyć sygnał o znanej częstotliwości i amplitudzie, lub sprząc nasze urządzenie z innyym urządzeniem klasy DAQ2 lub innym systemem pomiarowym.Interpretery protokołów cyfrowych

ScopeLogicDAQ posiada wbudowany programowy moduł analizatora protokołów sygnałów cyfrowych (ang. ’Interpreter’), który powiązany z funkcją rejestratora pozwala na śledzenie rejestrowanych sekwencji sygnałów i wyświetlanie ich w określonym formacie transmisji. Funkcja interpretera jest bardzo pomocna przy analizie poprawności przesyłanych danych podczas pracy z różnymi standardami protokołów.

Dostępne są następujące rodzaje interpreterów sygnałów:


Typ interpretera

Charakterystyka

BUS

Interpreter magistrali równoległej jest najbardziej podstawowym rodzajem interpretera i pozwala na analizę grupy sygnałów wejściowych oraz wyświetlanie ich stanu w określonym formacie (HEX, BIN, ASCII). Użytkownik posiada możliwość zgrupowania z sobą grupy linii, przypisania im nazwy oraz nadania koloru.

STATE ANALYZER

Interpreter do analizy stanów w automatach cyfrowych. Użytkownik posiada możliwość przyporządkowania dowolnym stanom cyfrowym określonych wartości tekstowych lub liczbowych w celu ich łatwej identyfikacji.

SPI

Interpreter protokołu SPI:
- Możliwość analizy sygnału ’Chip Select’
- Aktywny poziom niski lub wysoki
- Zbocze sygnału zegarowego: narastające lub opadające
- Konfigurowana kolejność bitów oraz długość słowa: 4 - 16 bitów.

RS-232

Interpreter protokołu RS-232:
- Prędkość transmisji: 110, 300, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
- Ilość bitów danych: 4,5,6,7,8
- Ilość bitów stopu: 1, 1.5, 2
- Parzystość: ’even’, ’odd’, ’mark’, ’space’, ’none’
- Tryb wyświetlania: HEX, DEC, ASCII.

I2C

Interpreter protokołu I2C:
- Możliwość wyboru trybu adresowania: 7/10 bits, 8 bits with R/W
- Interpretacja danych w formatach HEX, DEC, ASCII
- Funkcje dodatkowe ułatwiające analizę transmisji: ’Ignore NACK errors’, ’Show incomplete data’, ’Ignore restart conditions’, ’Ignore stop while data interpreting’.

1-WIRE

Interpreter protokołu 1-Wire:
- Interpretacja danych w formatach HEX, DEC, ASCII
- Możliwość pracy w trybie ’Bit only interpretation’
- Funkcja ’Over drive’.

PULSE COUNTER

Interpreter liczący ilość zboczy opadajacych lub narastających na danym kanale cyfrowym.
- Interpretacja danych w formatach HEX, DEC, ASCII


Interpretery kolejnych protokołów cyfrowych są w przygotowaniu. Będą one udostępnianie sukcesywnie wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania.


Oprogramowanie

Oprogramowanie DAQ2 posiada ergonomiczny i konfigurowalny interfejs użytkownika za pośrednictwem którego użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy z kilkoma przyrządami tej rodziny jednocześnie. Ma to szczególne znaczenie jeśli system uruchamiany jest dość rozbudowany. Każde z urządzeń może pracować w niezależnych modach, oraz zawierać dowolne konfiguracje ustawień, które mogą zostać zapisane w dowolnych plikach i w celu póŸniejszego użycia. Dodatkowo w ramach jednego podłączonego urządzenia, użytkownik może je uruchamiać w kilku dostępnych konfiguracjach.

W przypadku ScopeLogicDAQ dostępne są następujące tryby pracy:

 • Analog 2ch, digital 16ch, 1xRam size, max 200MHz - wejścia analogowe: 2, wejścia cyfrowe: 16, maksymalna częstotliwość próbkowania do 200MHz
 • Analog 2ch, 2xRam size, max 200MHz - wejścia analogowe: 2, maksymalna częstotliwość próbkowania 200MHz, podwojona długość wewnętrznej pamięci RAM
 • Digital 16ch, 2xRam size, max 400MHz - wejścia cyfrowe: 16, maksymalna częstotliwość próbkowania 400MHz, podwojona długość wewnętrznej pamięci RAM
 • PG 16ch, analog 2ch, 1xRam size, max 200MHz - wejścia analogowe: 2, wyjścia cyfrowe (Pattern generator): 16, maksymalna częstotliwość próbkowania do 200MHz
 • PG 8ch, analog 2ch, digital 8ch, 1xRam size, max 200MHz - wejścia analogowe: 2, wyjścia cyfrowe (Pattern generator): 8, wjeścia cyfrowe: 8, maksymalna częstotliwość próbkowania do 200MHz


Oprogramowanie DAQ2 posiada do dyspozycji bardzo ergonomiczny zestaw kursorów pomiarowych, dzięki którym można dokonywać różnych pomiarów na osi poziomej lub pionowej wykresu zawierającego rejestrowany sygnał.Parametry techniczne przyrządu

Parametry techniczne przyrządu

Częstotliwości próbkowania

400MHz*, 200MHz, 100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 200Hz * dotyczy tylko kanałów cyfrowych

Wejścia analogowe

2 kanały analogowe zakresy pomiarowe: 2V/dz, 1V/dz, 500mV/dz, 200mV/dz, 100mV/dz, 50mV/dz, (z sondą 1:1) maksymalny zakres pomiarowy: 20V (sonda 1:1) przetwornik 8-bitowy pasmo toru analogowego: 100MHz typ wejścia: AC lub DC impedancja wejściowa: 1MOhm, 15pF

Wejścia cyfrowe

16 kanałów, dopuszczalny zakres napięć wejściowych: -25V/Imax=100mA, +25V/Imax=100mA

Wyjścia cyfrowe

16 kanałów, poziom wyjściowy jedynki logicznej 3.3V lub 2.5V, prąd wyjściowy 12mA na kanał

Bufor danych

Regulowany: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144*, 524288*, 1048576*, *2097152 próbek * dostępne po rozszerzeniu pamięci

Wejście zegara

Próbkowanie sygnałów cyfrowych z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału zegarowego (wyprowadzenie AUX). Maksymalna częstotliwość zegara zewnętrznego: 50MHz.

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 5V/1A

Wymiary zewnętrzne

Szerokość: 117mm, długość: 143mm, wysokość: 30mm

Skład zestawu

Przyrząd ScopeLogicDAQ, komplet końcówek pomiarowych dla sygnałów cyfrowych, zasilacz, kabel USB, płyta CD z oprogramowaniemAktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl